Karta charakterystyki - obowiązkowy dokument w krajach UE

Bardzo często podkreśla się duże znacznie poprawnie sporządzonych kart charakterystyki, które są jednym z podstawowych narzędzi w łańcuchu komunikacji pomiędzy producentem, dostawcą a dalszymi użytkownikami. Prawo nakłada na producentów niebezpiecznych substancji chemicznych obowiązek ich sporządzania. Rolą dokumentów jest przekazywanie niezbędnych informacji, szczególnie z zakresu potencjalnych zagrożeń, które wynikają z kontaktu z konkretnymi mieszaninami oraz substancjami chemicznymi oraz procedur, które muszą być wdrożone w razie wystąpienia skażenia. Informacje zawarte na opakowaniach, nie zawsze są wyczerpujące i wystarczające dla zachowania bezpieczeństwa ładunku oraz osób. Tym samym rośnie znaczenie i rola kart charakterystyki, których ważnym elementem jest wskazanie sposobów minimalizowania zagrożeń i stwarzanego ryzyka. Regulacji związanych z obowiązkiem sporządzania karty charakterystyki, należy szukać w przepisach rozporządzenia REACH. Bez wątpienia to dość skomplikowany proces. Wymaga szerokiej wiedzy oraz doświadczenia, a to powoduje, że firmy z branży chemicznej chętnie korzystają zarówno ze szkoleń w tym zakresie, ale również ze wsparcia doradczych firm zewnętrznych. Karty powinny być zgodne z językiem danego kraju. Błędem jest tworzenie ich w języku angielskim, uznawanym często za uniwersalny. Należy też zwrócić uwagę na konieczność sporządzania kart charakterystyki w języku kraju dostaw, co wynika z przepisów rozporządzenia. Typowe biuro zajmujące się tłumaczeniami, rzadko ma odpowiednie kompetencje. Poszczególne działy wymagają bowiem znajomości specyfiki danej branży, wiedzy o substancjach i mieszaninach oraz ich właściwościach bądź stwarzanym przez nie zagrożeniu. Dodatkowo karty charakterystyki to dokumenty o stosunkowo sztywnej budowie, posiadające podział na poszczególne sekcje, hermetyczne słownictwo oraz charakterystyczne zwroty. Ich tłumaczenie należy powierzać tylko fachowcom, mającym doświadczenie w branży chemicznej. Zatrudniają ich profesjonalne firmy doradcze, które można bez problemu znaleźć w Internecie. Dają one gwarancję, że karty charakterystyki zostaną sporządzone w odpowiedni sposób i będą spełniały swoją funkcję informacyjno – ostrzegawczą.